Olsztyn: Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 183785 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129309 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5233420, faks (089) 5233278.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.70.00.00-7, 33.76.00.00-5, 39.81.11.00-1, 39.83.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Marii Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 129848,95

  • Oferta z najniższą ceną: 86175,40 / Oferta z najwyższą ceną: 129848,95

  • Waluta: PLN .