Lesko: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Lesku
Numer ogłoszenia: 183537 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136791 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie, tel. 013 4698001, 4698158, faks 0-13 4696458.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Lesku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Lesko poprzez nadbudowę poddasza w istniejącym budynku przedszkola samorządowego przy ul. Zygmunta Kaczkowskiego 26 w Lesku. Zaprojektowano rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku przedszkola o kolejną kondygnację nadziemną - II piętro (poddasze) oraz zadaszenie głównego wejścia. Projektowana kondygnacja przykryta będzie dachem o kącie nachylenia 30°. Zmiana wewnętrznego układu komunikacyjnego polegać będzie na zaprojektowaniu klatek schodowych na dodatkową kondygnację (poddasze) oraz windy towarowej. Nadbudowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Dach w konstrukcji krokwiowo-płatwiowej z pokryciem z blachy powlekanej. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie zewnętrznej pergoli oraz wykonaniem placu zabaw na świeżym powietrzu, na potrzeby działalności statutowej. Zestawienie powierzchni budynku przedszkola po rozbudowie: Łączna powierzchnia użytkowa projektowanej nadbudowy wynosi 372,34 m2. Powierzchnia zabudowy 552,59 m2, Powierzchnia użytkowa 1120,72 m2, Powierzchnia netto 1134,65 m2, Kubatura budynku 5333,00 m3 Zakres prac obejmuje: Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku przedszkola o kolejną kondygnację nadziemną - II piętro ( poddasze). Nadbudowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej: ściany z bloczków batonu komórkowego, nadproża i wieńce monolityczne z betonu, dach w konstrukcji krokwiowo-płatwiowej z pokryciem z blachy powlekanej. Projektuje się wykończenie zewnętrzne elementów w kolorystyce nie kolidującej z ogólną estetyka istniejącej zabudowy. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie elementów konstrukcyjnych poddasza, wykonanie konstrukcji dachu, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych, wykonanie posadzek, okładzin i malowanie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji zewnętrznej, wykonanie instalacji użytkowych, wykonanie zewnętrznej pergoli przy elewacji budynku, wykonanie placu zabaw, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Na placu zabaw zaprojektowano umieszczenie urządzeń oraz sprzętu do rekreacji ruchowej o charakterystyce użytkowej z przeznaczeniem dla dzieci w wieku przedszkolnym. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym budynku przedszkola. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres robót jest ujęty w projekcie budowlanym, przedmiarach oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), załączonych do niniejszej SIWZ. W przypadku gdy w projekcie budowlanym, przedmiarach robót lub STWiORB zostały wskazane nazwy własne, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów, normy, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia o którym mowa w art. 30 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one spełnienie parametrów i warunków eksploatacyjnych nie gorszych niż materiały opisane w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Parametry określone w dokumentacji lub przedmiarze należy traktować jako przykład określenia minimalnych oczekiwań odnoszących się do materiałów i rozwiązań, które mają być zastosowane.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1, 45.11.13.00-1, 45.22.30.00-6, 45.26.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Lesku realizowane będzie ze środków Gminy Lesko z dofinansowaniem unijnym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4 infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlane ORLEF mag inż. Jerzy Orlef, ul. Piłsudskiego 52 G, 38-600 Lesko, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1263166,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1571163,46

  • Oferta z najniższą ceną: 1571163,46 / Oferta z najwyższą ceną: 1982899,75

  • Waluta: PLN .