Toruń: Zakup 50 zestawów komputerowych na potrzeby Wydziałów UMT, zakup 1 stacji roboczej z dwoma monitorami i drukarką na potrzeby Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup 20 zestawów komputerowych w ramach realizacji zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Numer ogłoszenia: 183471 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107967 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6118713, faks 056 6118622.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup 50 zestawów komputerowych na potrzeby Wydziałów UMT, zakup 1 stacji roboczej z dwoma monitorami i drukarką na potrzeby Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup 20 zestawów komputerowych w ramach realizacji zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie: Część I (Zadanie 1): zestawów komputerowych wraz z monitorami - 50 sztuk Część II (Zadanie 2): stacji roboczej z dwoma monitorami - 1 szt., drukarka atramentowa - 1 szt. Część III (Zadanie 3): zestawów komputerowych wraz z monitorami - 20 sztuk 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja) znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część wzoru umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a. ustawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.10.00-1, 30.23.21.50-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: zakup i dostarczenie: zestawów komputerowych wraz z monitorami - 50 sztuk

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Altech S.J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142276,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 124000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 124000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 178350,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: zakup i dostarczenie: stacji roboczej z dwoma monitorami - 1 szt., drukarka atramentowa - 1 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ltech Tomasz Lula, , 87410, ul. Plac 700-lecia 9 m 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6504,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4150,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: zakup i dostarczenie: zestawów komputerowych wraz z monitorami - 20 sztuk.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alltech S.J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56910,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 49600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 71340,00

 • Waluta: PLN .