Gdańsk: Świadczenie usług geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości, opracowania projektu podziału, wyniesienia podziału, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, odszukania i okazania granic wynikających z bieżących zadań Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Numer ogłoszenia: 183373 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117991 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3236129, faks 58 3236529.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości, opracowania projektu podziału, wyniesienia podziału, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, odszukania i okazania granic wynikających z bieżących zadań Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości, opracowania projektu podziału, wyniesienia podziału, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, odszukania i okazania granic tj.: 1. Podział nieruchomości (I i II etap):
a) na dwie działki nowe na obiekcie - 6 jednostek
b) za każdą następną nową działkę na obiekcie - 8 jednostek
c) za każdą następną nową działkę liczoną przez potrącenie - 2 jednostki
2. Geodezyjne opracowanie projektu podziału (I etap):
a) na dwie działki nowe na obiekcie - 1 jednostka
b) za każdą następną nową działkę na obiekcie - 2 jednostki
3. Wyniesienie podziału po wydaniu decyzji (II etap):
a) dwie działki nowe na obiekcie - 1 jednostka
b) za każdą następną nową działkę na obiekcie - 2 jednostki
4. Rozgraniczenie nieruchomości:
a) do 4 punktów na obiekcie - 1 jednostka
b) za każdy następny punkt na obiekcie - 2 jednostki
5. Wznowienie granic:
a) do 4 punktów na obiekcie ze stabilizacją kamieniami granicznymi - 7 jednostek
b) za każdy następny punkt na obiekcie ze stabilizacją kamieniem granicznym - 8 jednostek
c) za każdy następny punkt na obiekcie z innym, niż w pkt. a), b), d) oznaczeniem na gruncie - 10 jednostek
d) za każdy następny punkt na obiekcie stanowiący załamanie ściany lub narożnik budynku - 4 jednostki
6. Odszukanie i okazanie granic:
a) do 4 punktów na obiekcie - 5 jednostek
b) za każdy następny punkt na obiekcie - 10 jednostek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Biuro Usług Geodezyjnych Jan Brzóska, Andrzej Drzazga S.C., ul. Łużycka 3, 81-537 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 39298,50

  • Oferta z najniższą ceną: 39298,50 / Oferta z najwyższą ceną: 42843,36

  • Waluta: PLN .