Ogłoszenie nr 301487 - 2016 z dnia 2016-08-18 r.
KosĂłw Lacki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 300455
Data: 05/08/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kosów Lacki, Krajowy numer identyfikacyjny 71158204900000, ul. ul. Kolejowa  2, 08330   Kosów Lacki, woj. mazowieckie, tel. 257 879 105, faks 257 879 038.
Adres strony internetowej (url): www.e-bip.pl/start/17
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Całkowity Zakres robót w ramach zadania, którego częściowe wykonanie powierzone zostanie Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu przedstawiono w załączniku nr 11 Opis techniczny oraz załączniku nr 12 Plan sytuacyjny do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: 3.Całkowity Zakres robót w ramach zadania, którego częściowe wykonanie powierzone zostanie Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu przedstawiono w załączniku nr 8 Opis techniczny oraz załączniku nr 9 Plan sytuacyjny do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, któremu Zamawiający udzieli zamówienia będzie zobowiązany dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia .Szczegółowe wymagania w zakresie jakości, sposobu wykonania robót, organizacji pracy , zasad ochrony środowiska wskazane zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będącej załącznikiem nr 13 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: 6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, któremu Zamawiający udzieli zamówienia będzie zobowiązany dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia .Szczegółowe wymagania w zakresie jakości, sposobu wykonania robót, organizacji pracy , zasad ochrony środowiska wskazane zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będącej załącznikiem nr 10 do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) klęski żywiołowe; c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej 2)zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a)przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. b) Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umów; d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; e) zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 2) Zmiany osobowe a) zmiana osób, realizująca przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, lub określone innymi ustawami; b) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ Zmiany organizacji spełnienia świadczeń w zakresie zmiana zasad dokonywania odbiorów robót;
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów przynależących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej aktualne na dzień złożenia oferty zgodnie z wzorem będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z worem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: 1.Wykaz osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi w ramach realizacji przedmiotu wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz doświadczeniu 2. Wykazu robót budowlanych zrealizowanych w okresie nie dłuższym 5lat przed upływem terminu składania ofert ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy zrealizował realizację przynajmniej jedno zamówienia w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi polegającego na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz położeniu przynajmniej 1 warstwy masy bitumicznej na odcinku o długości nie krótszej niż 200 m. Wraz z dowodami że roboty te zostały wykonane należycie, a w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22/08/2016 godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24/08/2016 godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji ,o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp. a) jeśli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej do której należą inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu może wraz z oświadczeniem przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą -Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. b) w przypadku nie przedstawienia dowodów , o których mowa w pkt.1 Zamawiający może wezwać w toku badania oferty Wykonawcę do ich przedstawienia