Ozorków: Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego mieszczącego się w Ozorkowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2
Numer ogłoszenia: 183151 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139083 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Ozorków, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie, tel. 042 7103100, 7103142, faks 042 7103101.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego mieszczącego się w Ozorkowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie instalacja c.o. w budynku. W mieszkaniach instalacja wykonana będzie z rur miedzianych i grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi. Piony i poziomy instalacji z rur stalowych. Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 80/60°C. Zamontowanych zostanie 42 szt. grzejników wraz z zaworami termostatycznymi. Instalacja będzie zasilana w ciepło z węzła ciepła zlokalizowanego w podpiwniczeniu budynku. Zostanie wykonany węzeł kompaktowy, z wymiennikiem płytowym, z przeponowym naczyniem wzbiorczym i automatyką pogodową. Źródłem ciepła dla układu c.o. będzie wymiennik o mocy 45 kW. Na zasilaniu wymiennika zainstalowany zostanie zawór regulacyjny z napędem. Ilość czynnika grzewczego dostarczana do wymiennika, będzie regulowana elektronicznym regulatorem pogodowym typu ECL lub równoważnym. Do regulatora podłączone zostaną czujniki temperatury: zewnętrznej, na zasilaniu instalacji wewnętrznej c.o., na powrocie z wymiennika c.o. - po stronie wysokiej. Inwestor planuje także wymianę 1 szt. 2,15 m2 drzwi zewnętrznych na klatce schodowej oraz 31 szt. 39,00 m2 okien zewnętrznych. Zostaną także ocieplone ściany zewnętrzne budynku, do poziomu gruntu styropianem gr. 15 cm 472,98 m2, metr poniżej poziomu gruntu polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm 71,50 m2 oraz ościeża okienne i drzwiowe styropianem gr. 2 cm 47,88 m2. Ocieplony zostanie także dach budynku warstwą wełny mineralnej o gr. 20 cm. Planowane jest przemurowanie kominów, naprawa, oczyszczenie i konserwacja poszycia dachu z blachy ocynkowanej. W ramach realizacji inwestycji planowane jest wykonanie następujących prac: 1. wymiana okien zewnętrznych na okna PCV 31 szt.; 2. wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi 1 szt.; 3. docieplenie ścian zewnętrznych: 4. docieplenie dachu warstwą wełny mineralnej przemurowanie 2 szt. kominów, naprawa, oczyszczenie i konserwacja poszycia dachu z blachy ocynkowanej; 5. wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego o mocy 45 kW wyposażonego w pełną automatykę czasowo - pogodową; 6. wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. z przewodami miedzianymi i stalowymi pozostała część budynku, grzejniki płytowe stalowe 42 szt., zawory termostatyczne 42 szt. Tam gdzie w projektach budowlanych, SIWZ i STWiOR lub innych załącznikach do SIWZ zostało wskazane pochodzenie marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów, oznacza to również określenie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykazanie równoważności zaoferowanego materiału spoczywa na Wykonawcy, a zastosowanie tego materiału wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamówienie może być realizowane przy pomocy podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie błędy i szkody powstałe w wyniku działania podwykonawcy oraz odpowiedzialny jest za prawidłowość, terminowość i jakość robót świadczonych przez podwykonawców..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.42.11.30-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego MARKA s.c., Andrzej Stankowski, Andrzej Czelej,, ul. Sienkiewicza 31,, 99-100 Łęczyca, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 272726,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 252377,04

  • Oferta z najniższą ceną: 252377,04 / Oferta z najwyższą ceną: 291600,00

  • Waluta: PLN .