Krzywda: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ŻYTNIEJ W HUCIE DĄBROWIE
Numer ogłoszenia: 183119 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132313 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda, woj. lubelskie, tel. 025 7551006, faks 025 7551061.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ŻYTNIEJ W HUCIE DĄBROWIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest /PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ŻYTNIEJ W HUCIE DĄBROWIE/, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dodatku nr 1 w § 33 SIWZ. Zakres niniejszego postępowania obejmuje wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: /PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ŻYTNIEJ W HUCIE DĄBROWIE/ zlokalizowanej na działce o numerze ewidencji geodezyjnej Nr 70 Roboty objęte niniejszą specyfikacją są to roboty oznaczone kodem, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień[CPV], (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.): Kod CPV: 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Kod CPV: 45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do siwz. Zgodnie z art. 31 ust. 1 gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, przedmiot niniejszego zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Ogólny zakres zamówienia: W ramach przebudowy nawierzchni jezdni należy: - Oczyścić, uzupełnić z poszerzeniem do 5,2m z tłucznia kamiennego oraz skropić emulsją asfaltową istniejącą podbudowę gruntu stabilizowanego cementem. - Poziom skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych i gazowych istniejących w jezdni oraz włazy studzienek kanalizacyjnych należy wyrównać (podnieć lub opuścić) wyrównując do poziomu wykonywanej jezdni. - Po oczyszczeniu, uzupełnieniu, poszerzeniu podbudowy oraz skropieniu emulsja asfaltową nawierzchni betonowej wykonać należy warstwę wyrównawczą bitumiczną średniej grubości 3 cm a następnie nawierzchnię ścieralną bitumiczną grubości 4 cm po zagęszczeniu szerokości 5 m na całym odcinku modernizowanej nawierzchni. Występujące elementy urządzenia terenu: - Jezdnia o nawierzchni betonowej, która stanowić będzie podbudowę planowanej nawierzchni bitumicznej o szer. około 4,5 m na długości 196 m i szerokości około 2,7 m na długości 80m. - linia elektroenergetyczna napowietrzna, - urządzenia wodociągowe - sieć i przyłącza, hydranty, zawory przyłączy, - urządzenia gazowe - sieć i przyłącza, - urządzenia kanalizacji sanitarnej - sieć i przyłącza, - urządzenia telekomunikacyjne - doziemna linia telekomunikacyjna kablowa i światłowodowa, studzienki kanalizacji kablowej. Przebieg i usytuowanie poszczególnych urządzeń, sieci i linii kablowych wg mapy zasadniczej z zastrzeżeniem, że nie wyklucza się obecności urządzeń podziemnych nie zainwentaryzowanych albo których przebieg w terenie nie pokrywa się z przebiegiem uwidocznionym na mapie zasadniczej. Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg planowanej nawierzchni bitumicznej. Odprowadzenie wód powierzchniowych pochyleniami poprzecznymi na pobocza nieutwardzone Dane liczbowe: - Poszerzenie z tłucznia kamiennego podbudowy do szerokości 5,2 m - 353,20 m2 - Wyrównanie poziomu skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych i gazowych istniejących w jezdni oraz włazów studzienek kanalizacyjnych (podniesienie lub opuszczenie) - 25 szt. - Wykonanie warstwy wyrównawczej bitumicznej średniej grubości 3cm oraz, nawierzchni bitumicznej ścieralnej grubości 4 cm po zagęszczeniu szerokości 5 m na całym odcinku modernizowanej nawierzchni - 1380 m2 Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP. Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z Instrukcją Oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka Akcyjna, Al. Wojska Polskiego 61, 21-400 Łuków, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93114,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 89940,16

  • Oferta z najniższą ceną: 89940,16 / Oferta z najwyższą ceną: 131100,89

  • Waluta: PLN .