Krypno Kościelne: Dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno
Numer ogłoszenia: 183035 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157347 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 85 7169033, faks 85 7169035.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno: dostawa żwiru dostarczony żwir powinien być odpowiedniej jakości i musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0 do 31,5mm); dostawa piasku dostarczony piasek powinien być odpowiedniej jakości i musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja piaskowa od 0 do 2mm). Szacunkowa wielkość zamówienia jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny jednostkowej wynosi: dostawa żwiru 2500m3, dostawa piasku 500m3 . Zamawiający zastrzega, iż może zmniejszyć lub zwiększyć ilość ustalonego szacunkowo materiału. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy żwiru i piasku na drogi wskazane przez Zamawiającego oraz we wskazanym terminie przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KOMDROG Sp. z o.o., Borsukówka 51, 16-002 Dobrzyniewo Duże, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 114000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 114000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114000,00

  • Waluta: PLN .