Kobierzyce: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej.
Numer ogłoszenia: 182995 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100845 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 071 3111215, faks 071 3111252.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu nagłośniającego oraz urządzeń towarzyszących na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Wysoka. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa nowego sprzętu (nieużywany), rozmieszczenie oraz instalacja urządzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej, ul. Chabrowa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 3. Specyfikacja ilościowa będąca przedmiotem zamówienia: 1) KOMPUTER STACJONARNY Z MONITOREM (pracownia nr 1) - SZT. 25 2) KOMPUTER STACJONARNY Z MONITOREM ( pracownia nr 2) - SZT. 25 3) KOMPUTER STACJONARNY Z KLAWIATURĄ I MYSZKĄ PRZEWODOWĄ - SZT. 35 4) NOTEBOOK - PRZENOŚNY KOMPUTER - SZT. 15 5) NOTEBOOK - PRZENOŚNY KOMPUTER - SZT. 2 ( pracownia nr 1 i 2) 6) ZESTAW NAŚCIENNY Z PYLONOWĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI - SZT. 20 7) PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY - SZT. 20 8) TABLICA MULTIMEDIALNA - SZT. 1 (pracownia nr 1) 9) PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY - SZT. 1 ( pracownia nr 1) 10) TABLICA MULTIMEDIALNA - SZT. 1 (pracownia nr 2) 11) PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY - SZT. 1 ( pracownia nr 2) 12) TABLICA MULTIMEDIALNA - SZT. 8 13) PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY - SZT. 8 14) PRACOWANIA JĘZYKOWA - 1 KPL. 15) DRUKARKA - 17 SZT. WRAZ Z KABLEM USB 16) DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA - 2 SZT. WRAZ Z KABLEM USB 17) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 MONO - 2 SZT. WRAZ Z KABLEM USB 18) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4 MONO - 4 SZT. 19) UPS - 15 SZT. 20) PROGRAM ANTYWIRUSOWY - SZT. 120 21) SERWER - 1 SZT. 22) DYSK SIECIOWY ZEWNĘTRZNY - 3 SZT. 23) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE (pracownia nr 1,2) - 2 SZT. 24) DRUKARKA 3D (do pracowni komputerowej nr 1) - 1 SZT. 25) SYSTEM NAGŁOŚNIENIA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM ORAZ PRZESZKOLENIEM PERSONELU - 1 KPL. 26) TABLICA MULTIMEDIALNA MOBILNA - 1 SZT. 27) NISZCZARKA typ 1 - 1 SZT. 28) NISZCZARKA typ 2 - 2 SZT. 4. Dostawy należy realizować w koordynacji i uzgodnieniu z Kierownictwem Budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wysokiej. 5. Przed rozpoczęciem dostaw należy zweryfikować udostępnienie poszczególnych pomieszczeń, przygotowanie połączeń i wyposażenia meblowego itp. 6. Dostarczony sprzęt należy podłączyć i dokonać jego próbnego uruchomienia. 7. Wykonawca musi dokonać przeszkolenia personelu Szkoły z zakresu prawidłowej obsługi urządzeń tego wymagających. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z dostawcą usług telekomunikacyjnych, którzy świadczyć będą usługi na obiekcie. 9. Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu zamówienia opisany został w Wykazie sprzętu - stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w którym opisano minimalne wymagania dotyczące parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych, czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych. W przypadkach opisanych powyżej jak również w załączniku nr 6 do SIWZ szczegółowy opis parametrów, Zamawiający wskazuje i wyjaśnia potrzebę użycia konkretnych nazw zwyczajowych, czy producentów, która podyktowana jest rozbudową istniejącej już infrastruktury i wykorzystywanego sprzętu IT w placówkach oświatowych gminy. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu /równoważnego/ (innego niż podany /z nazwy/ przez Zamawiającego) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania /równoważne/ opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie dowodów - danych (parametrów) udowadniających wskazaną równoważność. Zamawiający w przypadku poz. 27 i 28 (niszczarki) za asortyment /równoważny/ uzna sprzęt którego wymiary będą oscylować w granicach +/- 5 cm od wymiarów (W x S x G) wskazanych w opisie - załącznik nr 6 do SIWZ 12. W przypadku realizacji dostaw przed ostatecznym zakończeniem prac budowlanych i oczyszczeniem pomieszczeń, dostarczany sprzęt należy zabezpieczyć poprzez jego osłonięcie. W cenie zamówienia należy ująć takie czynności. 13. Każde z urządzeń należy wycenić odrębnie na potrzeby jego ewidencjonowania. 14. Przedmiot dostawy określony w pkt. 3 musi być wolny od wad fizycznych i prawnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0, 38.65.21.00-1, 30.23.10.00-7, 32.51.00.00-1, 30.23.21.10-8, 48.76.10.00-0, 30.19.50.00-2, 48.82.00.00-2, 33.19.51.00-4, 30.19.14.00-8, 32.42.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Dreamtec Sp. z o. o., pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 599785,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 637548,60

  • Oferta z najniższą ceną: 592959,00 / Oferta z najwyższą ceną: 640752,59

  • Waluta: PLN .