Tarnów: Bieżąca konserwacja rowu Romanowicza oraz rowu Od Strzelnicy w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 182937 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151491 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 6882869, faks 14 6882876.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca konserwacja rowu Romanowicza oraz rowu Od Strzelnicy w Tarnowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) rów Romanowicza - na odcinku o długości 508,5 mb: od ujścia do rowu Od Strzelnicy do wylotu z kanału Brandstaettera 4, 2) rów Od Strzelnicy - na odcinku o długości 423,0 mb: od ok. 11 mb poniżej przepustu w ul. Elektrycznej do ok. 30 mb powyżej ujścia rowu Romanowicza. Szczegółowy zakres robót obejmuje: 1) wykoszenie i wygrabienie traw i porostów ze skarp oraz pasów po 2,0 m wzdłuż ich górnych krawędzi wraz z rozplantowaniem materiału na koronach rowów, 2) usunięcie namułu z dna rowów, 3) oczyszczenie z nawisów ziemnych płyt ażurowych na skarpach cieków, 4) odmulenie przepustów rurowych, 5) odmulenie przepustu ramowego w ciągu ul. Elektrycznej, 6) oczyszczenie z namułu wylotu rowu Bagienko - dopływu rowu Od Strzelnicy, 7) wywóz części namułu oraz częściowe jego rozplantowanie wzdłuż cieków, 8) usunięcie z koryta rowów gałęzi, gruzu i innych śmieci.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.11.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usługowy Budownictwa Wodno - Melioracyjnego HYDRO-BUD Zbigniew Smaś, ul. Piłsudskiego 76A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26833,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 17561,74

  • Oferta z najniższą ceną: 17561,74 / Oferta z najwyższą ceną: 17561,74

  • Waluta: PLN .