Boguszów-Gorce: Przebudowa skweru przy Placu Zwycięstwa oraz montaż urządzeń zabawowych i elementów siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej
Numer ogłoszenia: 182923 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99159 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie, tel. 74 8449311 w. 32, faks 74 8449165.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa skweru przy Placu Zwycięstwa oraz montaż urządzeń zabawowych i elementów siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skweru przy Placu Zwycięstwa oraz montażu urządzeń zabawowych i elementów siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie m.in.: 2.1. prace przygotowawcze, 2.2. roboty ziemne, 2.3. wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej, 2.4. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 2.5. dostawę i montaż urządzeń zabawowych, 2.6. dostawę i montaż elementów rekreacyjnych, 2.7. dostawę i montaż ogrodzenia wraz z furtką wejściową, 2.8. przebudowę schodów i fontanny, 2.9. naprawę murków, 2.10. montaż regulaminu korzystania z urządzeń zabawowych i elementów rekreacyjnych 2.11. pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 3. oraz wszystkich innych robót wskazanych w dokumentacji projektowej. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: dokumentacja projektowa opracowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar robót. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z: 1) ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. z 2013r., poz 21 z późn. zm.), 2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.), 3) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1973), 4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 5. Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ (zał.nr 8), 6. Dodatkowe informacje Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. 2) Wykonawca, dla urządzeń zabawowych i elementów siłowni zewnętrznej ma obowiązek złożyć wraz z ofertą komplet kart technicznych produktów wraz z opisem i danymi materiałowo- konstrukcyjnymi. Urządzenia zabawowe oraz elementy siłowni zewnętrznej winny posiadać certyfikaty poświadczające, że wyroby spełniają wymagania zawarte w obowiązujących normach PN-EN (posiadają stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności). 3) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty, 4) Przebudowa fontanny (projekt budowlany poz.6.8) realizowana będzie z wykorzystaniem materiału Zamawiającego tj.: granitowej kostki rozbiórkowej. Wykonawca zobowiązany będzie do załadunku i przewozu ww. materiału z miejsca składowania tj. z ul. Brzozowej w Boguszowie-Gorcach na plac budowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 45.11.12.13-4, 45.34.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121731,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 219557,84

  • Oferta z najniższą ceną: 219557,84 / Oferta z najwyższą ceną: 252000,00

  • Waluta: PLN .