Częstochowa: Zakup i dostawa 160 sztuk urn wyborczych
Numer ogłoszenia: 182889 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 119031 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3707100, faks 34 3707170.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa 160 sztuk urn wyborczych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 160 sztuk urn wyborczych. Wzory urn wyborczych określają: 1) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312); 2) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. Poz. 398). Zapotrzebowanie: - 22 urny [wzór - wg zał. nr 1 do uchwały PKW z 21 marca 2016 r.: V=0,49 m3] - 12 urn [wzór - wg zał. nr 2 do uchwały PKW z 21 marca 2016 r.: V=0,81 m3] - 116 urn [wzór - wg zał. nr 3 do uchwały PKW z 21 marca 2016 r.: V=0,80 m3] - 10 urn [wzór - wg zał. nr 4 do uchwały PKW z 21 marca 2016 r.: V=0,11 m3] RAZEM - 160 urn. Warunki dodatkowe: a) zastosowanie uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny, b) zagięcie górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza (usztywnienie konstrukcji); c) wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego (kołnierza) (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm), d) zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny: - mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej, - śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny, e) zastosowanie takiej ilości nitów służących do łączenia elementów urny, aby była ona trwała. UWAGA! Dostarczone urny muszą posiadać karty gwarancyjne producenta. Wykonawca dostarczy urny wyborcze do wskazanych przez Zamawiającego pięciu miejsc przeładunkowych zlokalizowanych na terenie Miasta Częstochowa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.52.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Daniel Gromyko TECH SPAW, ul. Karczewska 37a/40, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105526,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 76440,00

  • Oferta z najniższą ceną: 76440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109367,64

  • Waluta: PLN .