Konopiska: Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach
Numer ogłoszenia: 182789 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126917 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, woj. śląskie, tel. 34 3282 057, faks 34 3282 035.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach Zakres rzeczowy zamówienia: - roboty pomiarowe - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - wykonanie odwodnienia - wykonanie podbudowy - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki asfaltobetonowej - wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej - wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych - ułożenie rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-MET Jarosław Kałmuk, ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 485487,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 235670,87

  • Oferta z najniższą ceną: 235670,87 / Oferta z najwyższą ceną: 362418,61

  • Waluta: PLN .