Krynica-Zdrój: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie placu Kościoła św. Antoniego w Krynicy-Zdroju
Numer ogłoszenia: 182591 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138255 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krynica-Zdrój, działająca poprzez jednostkę organizacyjną - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 472 52 76, faks 18 472 52 73.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie placu Kościoła św. Antoniego w Krynicy-Zdroju.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie placu Kościoła św. Antoniego w Krynicy-Zdroju. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów robót: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty ziemne, 3) montaż kanału PE 100 RC o śr. 630 mm metodą przewiertu sterowanego, 4) montaż kanału PE 100 RC o śr. 160 mm, 5) montaż kanału PE 100 RC o śr. 200 mm, 6) połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych o śr. 160 mm i 630 mm metodą zgrzewania czołowego, 7) wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, 8) wykonanie studni rewizyjnej z rury karbowanej PP o śr. 425 mm, 9) wykonanie studni rewizyjnej PVC z rury karbowanej o śr. 315 mm, 10) próby szczelności, 11) roboty ziemne - zasyp.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 202624,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 245999,11

  • Oferta z najniższą ceną: 245999,11 / Oferta z najwyższą ceną: 277000,00

  • Waluta: PLN .