Lubochnia: Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni
Numer ogłoszenia: 182481 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55487 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia, woj. łódzkie, tel. 044 7103510, faks 044 7103022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciężkiego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 2.Opis przedmiotu zamówienia, zawierający wymagania techniczno-jakościowe pojazdu przedstawiono w zał. nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - formularz techniczny - zmiana 3.Warunki realizacji zakupu samochodu zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt dofinansowany w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 730000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 922500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 922500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 922500,00

  • Waluta: PLN .