Kobylin-Borzymy: Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach
Numer ogłoszenia: 182425 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154003 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylin-Borzymy, ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy, woj. podlaskie, tel. 086 2743003, 2743026, faks 086 2743003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie ciepłych posiłków wraz z dostawą do Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach, w trakcie roku szkolnego 2016/2017, tj. w okresie od 05.09.2016 r. do 29.06.2017 r. (przez około 185 dni) od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej. Dostawy posiłków odbywać się będą pomiędzy godz. 950 a 1020 . Zamawiający szacuje ogólną liczbę posiłków w okresie trwania zamówienia na około 29 600 sztuk w tym: a ) około 70 ciepłych posiłków dziennie w formie tylko zupy (w sumie około 12 950 posiłków), b) około 90 ciepłych posiłków dziennie w formie drugiego dania (w sumie około 16 650 posiłków), 2. Podaną w pkt 1. ogólną liczbę posiłków należy traktować jako szacunkową. Dokładna liczba posiłków i dni dostaw będą ustalane na bieżąco z Dyrektorem Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach, lub z osobą przez niego upoważnioną. W dniu dostawy posiłków Dyrektor Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach, lub osoba przez niego upoważniona, na bieżąco będzie zamawiała ilość posiłków na następny dzień. 3. Zamówienie obejmuje : Przygotowywanie i dowóz gorącego posiłku dla dzieci, własnym środkiem transportu i we własnych specjalistycznych termosach. Wykonawca gwarantuje utrzymanie właściwej temperatury posiłku w sposób zgodny z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz gwarantuje odbiór pozostałości. 4. Drugie danie - skład i waga dostarczanych dziennych posiłków w ciągu dwóch tygodni nie może się powtórzyć z zastrzeżeniem że w piątek danie jarskie lub rybne (naprzemiennie), a ) 8 dni - danie mięsne 100 g porcja, w tym np: kotlet mielony, kotlet schabowy, udko z kurczaka pieczone, kotlet z piersi kurczaka, gołąbki z mięsem, pulpety w sosie, kotlet de volaile, filet duszony z kurczaka, zrazy z marchewką i boczkiem, krokiety z mięsem, sztuka mięsa w sosie, pierś kurczaka w płatkach, pierś kurczaka w panierce, gulasz wieprzowy, stek wieprzowy z cebulką, inne dania niż wymienione muszą być uzgadniane z dyrektorem szkoły lub osobą przez niego upoważnioną. Do dania mięsnego następujące dodatki: - 200 gram porcja po przygotowaniu w tym np: ziemniaki, makaron, ryż, kasza, kluski śląskie, itp. - sos - surówka, warzywa gotowane, itp 100 gram po przygotowaniu, - sok/napój owocowy, lub kompot 200 ml. b) danie rybne 100 g porcja, w tym: filet rybny, kotlet rybny, kotleciki rybne, paluszki rybne, (zastrzega się by ryba była bez ości) inne dania niż wymienione muszą być uzgadniane z dyrektorem szkoły lub osobą przez niego upoważnioną. Do dań rybnych następujące dodatki: - 200 gram porcja po przygotowaniu w tym: ziemniaki itp - surówka, warzywa gotowane, itp. 100 gram po przygotowaniu, - sok/napój owocowy, lub kompot 200 ml.m c) danie jarskie 300 g + 50 g dodatek, typu: pierogi, naleśniki ze śmietaną, sosem owocowym, krokiety, spaghetti, knedle, inne dania niż wymienione muszą być uzgadniane z dyrektorem szkoły lub osobą przez niego upoważnioną. - sok/napój owocowy, lub kompot 200 ml. 5. Zupa - skład i waga dostarczanych dziennych posiłków w ciągu tygodnia (5 dni roboczych ). - gramatura nie mniej niż 400 ml, - zupa powinna być przygotowana na wywarze mięsno-warzywnym i odpowiednio przyprawiona, w zależności od rodzaju zupy z odpowiednim wsadem tj. ziemniakami, ryżem, makaronem czy innym, raz w miesiącu zupa owocowa z surowych lub mrożonych owoców, - rodzaje zup; pomidorowa z makaronem, pomidorowa z ryżem, rosół, ogórkowa, jarzynowa, kalafiorowa, ogonowa, krupnik, barszcz czerwony, koperkowa, barszcz ukraiński inne zupy niż wymienione muszą być uzgadniane z dyrektorem szkoły lub osobą przez niego upoważnioną. - nie dopuszcza się zup mlecznych. - wykonawca dostarczy również pieczywo do zup w zależności od rodzaju zupy. 6. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych i świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, w/g wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej (zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 z póź. zm.). Wyklucza się stosowanie mięsa i jego przetworów oraz dań rybnych z puszek konserwowych, jak również nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku (typu puree). Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu. Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę. 7. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia (5 dni) dla zup i w ciągu 2 tygodni dla drugiego dania. 8. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki we własnym zakresie zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 9. Wykonawca zobowiązany jest do podawania dwutygodniowego jadłospisu do wiadomości Dyrektora. Jadłospis musi być dostarczony najpóźniej na trzy dni robocze przed tygodniem na który będzie obowiązywał tj. nie później niż w środę poprzedzającą obowiązywanie jadłospisu. Jadłospis powinien zawierać na każdy dzień: datę, dzień tygodnia, nazwę zupy, drugiego dania z wskazaniem składu wagowego, surówkę oraz serwowany napój. Wykonawca zmieni jadłospis na żądanie Dyrektora Zespołu Szkół, zamieniając w nim potrawy które są niechętnie spożywane przez uczniów. Żądane/uwagi Dyrektora odnośnie zaproponowanego jadłospisu - odbierze osoba dostarczająca posiłki ze strony Wykonawcy. 10. O czystość termosów zadba Wykonawca zapewniając mycie, wyparzanie oraz odbiór termosów po wydaniu posiłku. 11. Wykonawca dostarczy pojemniki na pozostałości posiłków i zabierze pozostałości posiłków. 12. Przedstawiciel Wykonawcy wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach, lub osobą przez niego upoważnioną pobiorą próbki pokarmowe ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osób odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Próbki będą przechowywane w miejscu dostawy posiłków u Zamawiającego. 13. Dyrektor Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach, lub osoba przez niego upoważniona w dniu dostawy będzie zamawiała ilość posiłków na następny dzień poprzez przekazanie telefoniczne Wykonawcy liczby z zapotrzebowaniem najpóźniej do godziny 13. 14. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół. 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zastrzega się możliwość do przeprowadzenia kontroli prawidłowości przygotowania posiłku. 16. Zamawiający zastrzega zmianę zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb bez konieczności zmiany umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Rewolucja-usługi cateringowe, Elżbieta Walicka, ul. Piaskowa 4, 18-100 Łapy, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50838,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 65694,24

  • Oferta z najniższą ceną: 65694,24 / Oferta z najwyższą ceną: 71211,68

  • Waluta: PLN .