Płońsk: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadań: Zadanie 1. Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku Zadanie 2. Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP
Numer ogłoszenia: 182261 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52135 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6622691, faks 023 663 13 40.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadań: Zadanie 1. Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku Zadanie 2. Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadań: Zadanie 1. Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku, Zadanie 2. Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1. Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku. 2. Zamówienie obejmuje: 1) sporządzenie koncepcji, 2) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 3) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 4) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 3. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących opracowań: 1) mapa do celów projektowych, 2) ekspertyza techniczna budynku, 3) projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy, 4) projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wod - kan, 5) projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji c.o.i c.w.u, 6) projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej i wewnętrznej linii zasilającej, 7) projekt wewnętrznej instalacji alarmowej, 8) projekt instalacji monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku, 9) projekt instalacji teleinformatycznej i RTV, 10) projekt klimatyzacji, 11) przedmiary robót oddzielnie dla każdej branży, 12) kosztorysy inwestorskie oddzielnie dla każdej branży, 13) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 14) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 15) program prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym określający zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazujący niezbędne do zastosowania materiały i technologie (uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), 16) program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości (uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), 17) inne dokumenty niezbędne do złożenia przez Wykonawcę wniosku i uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 4. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) uzyskania wymaganych opinii i innych uzgodnień właściwych organów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych w tym pozwolenia wydanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 2) uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych warunków technicznych (jeżeli będzie konieczność), 3) uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 5. Dokumentację projektową należy opracować w ilości egzemplarzy: 1) koncepcja - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD, 2) projekty budowlane wykonawcze - 6 egzemplarzy, 3) mapy do celów projektowych - 1 egzemplarz, 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze, 5) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 6 egzemplarzy, 6) przedmiary robót - 2 egzemplarze, 7) kosztorysy inwestorskie - 1 egzemplarz, 8) pełny zakres dokumentacji projektowej należy również sporządzić w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (opracowania w wersji elektronicznej mają służyć Zamawiającemu między innymi do zamieszczenia dokumentacji na stronie internetowej) w formacie pdf - 1 egzemplarz. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2. Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP. 2. Zamówienie obejmuje: 1) sporządzenie koncepcji, 2) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 3) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 4) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 3. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących opracowań: 1) mapa do celów projektowych, 2) projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy, 3) projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wod - kan, 4) projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., 5) projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej i wewnętrznej linii zasilającej, 6) projekt wewnętrznej instalacji alarmowej, 7) projekt instalacji monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku dworca oraz otoczenia budynku dworca i wieży ciśnień, 8) projekt instalacji teleinformatycznej i RTV, 9) projekt klimatyzacji, 10) inwentaryzację zieleni i projekt gospodarki istniejącym drzewostanem, 11) projekt zagospodarowania terenu zielenią, elementami małej architektury i oświetleniem, 12) przedmiary robót oddzielnie dla każdej branży, 13) kosztorysy inwestorskie oddzielnie dla każdej branży, 14) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 15) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 16) program prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym określający zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazujący niezbędne do zastosowania materiały i technologie (uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), 17) program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości (uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), 18) inne dokumenty niezbędne do złożenia przez Wykonawcę wniosku i uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 4. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) uzyskania wymaganych opinii i innych uzgodnień właściwych organów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych w tym pozwolenia wydanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 2) uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych warunków technicznych (jeżeli będzie konieczność), 3) uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 5. Dokumentację projektową należy opracować w ilości egzemplarzy: 1) koncepcja - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD, 2) projekty budowlane wykonawcze - 6 egzemplarzy, 3) mapy do celów projektowych - 1 egzemplarz, 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze, 5) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 6 egzemplarzy, 6) przedmiary robót - 2 egzemplarze, 7) kosztorysy inwestorskie - 1 egzemplarz, 8) pełny zakres dokumentacji projektowej należy również sporządzić w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (opracowania w wersji elektronicznej mają służyć Zamawiającemu między innymi do zamieszczenia dokumentacji na stronie internetowej) - w formacie pdf- 1 egzemplarz. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 8 i 9 do siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Lange Projekt Marek Lange, ul. Stanisława Żółkiewskiego 4, 05-803 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 153405,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 98400,00

  • Oferta z najniższą ceną: 98400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 376000,00

  • Waluta: PLN .