Zakopane: BZP.271.35.2016 wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie drogi ul. Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem na odcinku od km 0+021,00 do km 0+655,49.
Numer ogłoszenia: 182203 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133379 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2020448, faks 018 2020448.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BZP.271.35.2016 wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie drogi ul. Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem na odcinku od km 0+021,00 do km 0+655,49..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia:wykonanie drogowych robot budowlanych polegających na przebudowie drogi ul. Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem (etap I ) w granicach istniejącego pasa drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/11 Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem na odcinku od km 0+021,00 do km 0+655,49..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.00-0, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.20.00-2, 45.23.30.00-9, 45.11.11.00-9, 45.23.32.23-8, 45.23.32.22-1, 45.23.14.00-9, 45.31.43.00-4, 45.31.53.00-1, 45.31.61.10-9, 31.50.00.00-1, 32.32.10.00-2, 45.23.00.00-8, 45.23.24.10-9, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. , ul.Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.
  • Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2449391,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1724601,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1724601,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2157651,92

  • Waluta: PLN .