Strona główna | Branża"Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem". XII Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa

"Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem". XII Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa

XII Sympozjum PSMB „Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem” odbyło się w malowniczym Łagowie Lubuskim od 12 do 14 września 2013 r. Jego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa. Podczas obrad wielokrotnie sięgano pamięcią do lat ubiegłych, wspominając ogromne zasługi prof. Jerzego Ważnego, który sprawował merytoryczny patronat nad wieloma poprzednimi sympozjami PSMB.
Obrady rozpoczęły się Sesją Otwarcia, tematycznie wzbogaconą o zdarzenia nawiązujące do bieżącej działalności (np. ślubowanie nowo przyjętych rzeczoznawców mykologiczno – budowlanych), do rozwijanej aktualnie problematyki i do aktywności stowarzyszenia (wręczenie nagród i odznak honorowych PSMB). Przemówienia otwierające sympozjum wygłosili prof. Wojciech Skowroński i prof. Ewa Dobrowolska, a zaraz po tym odczytano list Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. Romana Kołacza.

Prof. Wojciech Skowroński w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na bogate, trzystustronicowe materiały konferencyjne, w których zamieszczono prace podejmujące tematy badawcze szczególnie istotne z punktu widzenia zainteresowań członków stowarzyszenia. Przy tym, będąc pod wrażeniem niedawnego pobytu w Japonii i Korei Południowej, pokazał przykłady korozji biologicznej na terenie azjatyckim – zwracając uwagę w szczególności na budynki zabytkowe, przede wszystkim świątynie. Prof. Ewa Dobrowolska, otwierając sympozjum, przedstawiła najważniejsze kierunki działania Komitetu Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk i zwróciła uwagę na znaczenie podejmowanej problematyki w wybranych referatach sympozjalnych.

W XII Sympozjum PSMB uczestniczyło przeszło 80 osób reprezentujących uczelnie i instytuty badawcze, projektantów i konserwatorów zabytków, a także wykonawców robót remontowych i naprawczych, dystrybutorów materiałów i systemów budowlanych.

Konferencja obejmowała 11 sesji: „Sesję Otwarcia”, „Dyskusję Generalną” (podczas której sformułowano sumaryczne wnioski sympozjalne) i 9 sesji wypełnionych prezentacjami referatów z dyskusją merytoryczną.

Pierwszy referat pt. „Badania właściwości czarnej dębiny” wygłosiła prof. Ewa Dobrowolska. Kolejne referaty również swoją treścią wskazywały na to, że nowoczesna mykologia budowlana obejmuje swoim zakresem zespół zagadnień fizyki budowli, technologii drewna i technologii realizacji obiektów wraz z robotami naprawczymi i typowo konserwatorskimi. W tej tematyce mieści się szereg nierozwiązanych do tej pory problemów wilgotnościowych (sensu stricte przepływu ciepła i wilgoci przez materiały kapilarno-porowate), mikrobiologicznych, chemicznych i związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

Przedmiotową tematykę podejmowały kolejne referaty, które wzbudzały żywe zainteresowanie uczestników.

Uczestnicy sympozjum mieli okazję poznać najnowsze technologie i wyroby firm działających w branży, a ponadto wzięli udział w plenerowej prezentacji zastosowania systemu Saurus (do mikrofalowego zwalczanie owadów w drewnie budowli) oraz odbyli wyjazd techniczny, obejmujący m.in. zwiedzanie zespołu obiektów klasztornych w Paradyżu (gdzie wcześniej dr inż. Zygmunt Matkowski prowadził prace ekspertyzowe) oraz zespołu umocnień MRU Kaława.

Nadmienić należy, że pierwsze sympozjum Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa odbyło się równe czterdzieści lat temu: w 1973 r. Na przestrzeni ostatnich 40 lat wiele wydarzyło się w środowisku budowlanym zrzeszonym w walce z korozją biologiczną i ogniem – między innymi odnotowano zmianę nazwy stowarzyszenia na Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa (stowarzyszenie już w pierwszych latach istnienia wykazywało się ogólnopolską działalnością), a na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaczęto mocniej akcentować zainteresowanie zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowego. Była to inicjatywa prof. Andrzeja Fojutowskiego, przy ogólnym poparciu członków i władz stowarzyszenia oraz aprobacie dra Jerzego Karysia – wieloletniego przewodniczącego PSMB w ubiegłych kadencjach.

Priorytetowymi zagadnieniami dla stowarzyszenia są problemy technologii drewna, zawilgocenia budynków i bezpieczeństwa mykologicznego. W związku z tym, w pierwszym dniu obrad XII Sympozjum. prof. Wojciech Skowroński zaproponował ustanowienie nagrody im. Jerzego Ważnego, by oddać należną cześć profesorowi – pionierowi polskiej mykologii budowlanej. Propozycja przyjęta została z aplauzem. Nagroda przyznawana będzie przez jury za prace naukowe traktujące o zagadnieniach technologii drewna, o ochronie obiektów budowlanych przed wilgocią i korozją biologiczną, o bezpieczeństwie mykologicznym lub pożarowym. Planuje się, że nagroda ta po raz pierwszy zostanie wręczona w 2015 roku, podczas obrad XIII Sympozjum PSMB.

Prof. Wojciech Skowroński
Przewodniczący Polskiego
Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa


Źródło: Dachy, nr 11 (167) 2013

DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się